mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Darmowe szkolenia

Dofinansowanie dla osób indywidualnych w wysokości do 85%
na szkolenia w GREMA
ponad 5000,00zł na osobę - możesz wybrać kilka szkoleń

Program "Kierunek Kariera Zawodowa" rozpoczyna się od 07. listopada 2018
 

Kto może zostać uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Aby stać się uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.
W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu „Kierunek Kariera” należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu „Kierunek Kariera”:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek; KRUS
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie lub miejsce zatrudnienia lub  szkoła).

 

Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18 – 25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat dostępnych na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu „Kierunek Kariera”, którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”, chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu „KKZ” muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.


Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe - wszystkie szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń podlegających UDT - wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie HDS, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne - mobilne, suwnice, podesty ruchome, dźwigniki warsztatowe, kursy elektroenergetyczne SEP
 • kursy umiejętności zawodowych -  kurs CNC, kurs PLC, renowacja mebli antycznych operator pilarki 
 • egzaminy zewnętrzne

 

Jak można zgłosić się do projektu „Kierunek Kariera Zawodowa"?
Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową https://kierunek.pociagdokariery.pl. i kliknąć w kafelek „Zgłoś się”.
W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie lub z pracownikiem CSZ GREMA tel. 603056153

W razie dodatkowych pytań dzwoń 603 056153, 18 4438793 lub napisz do nas: biuro@grema.plMałopolskie Bony Rozwojowe  https://mbon.pl
dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw
dofinansowanie 80% na szkolenia w GREMA


 

Kto może otrzymać wsparcie?

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki: 

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego - co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. informacja o posiadaniu
  siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
 1. mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 2. małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 3. średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

 

DARMOWE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH
DO 30 ROKU ŻYCIA 


Bon szkoleniowy - co tojest?

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 4000 zł, mogą zostać sfinansowane następujące koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:do 150 zł  w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • od 150 zł 200 zł  w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin

  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
   
 • do 550 zł  w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
 • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł ? w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
 

DOTACJE DLA FIRM -KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie szkoleń zawodowych pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Dofinansowanie szkoleń uzależnione jest od ilości osób jakie zatrudnia firma:

 - firmy zatrudniające do 10 osób - dofinansowanie 100%
 -firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników - dofinansowanie 80%


Górny próg dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 
Skontaktuj się z nami doradzimy w pozyskaniu bonu szkoleniowego lub środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tel. 603 056153 lub biuro@grema.pl

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie