mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń
partnerzy

Darmowe szkolenia

Dofinansowanie dla osób indywidualnych w wysokości do 85%
na szkolenia w GREMA
ponad 5000,00zł na osobę - możesz wybrać kilka szkoleńProgram "Kierunek Kariera Zawodowa" rozpoczyna się od 07. listopada 2018
 

Kto może zostać uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Aby stać się uczestnikiem projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.
W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu „Kierunek Kariera” należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu „Kierunek Kariera”:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek; KRUS
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie lub miejsce zatrudnienia lub  szkoła).

 

Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18 – 25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat dostępnych na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu „Kierunek Kariera”, którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”, chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu „KKZ” muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.


Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”?
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe - wszystkie szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń podlegających UDT - wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie HDS, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne - mobilne, suwnice, podesty ruchome, dźwigniki warsztatowe, kursy elektroenergetyczne SEP
 • kursy umiejętności zawodowych -  kurs CNC, kurs PLC, renowacja mebli antycznych operator pilarki 
 • egzaminy zewnętrzne

 

Jak można zgłosić się do projektu „Kierunek Kariera Zawodowa"?
Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową https://kierunek.pociagdokariery.pl. i kliknąć w kafelek „Zgłoś się”.
W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie lub z pracownikiem CSZ GREMA tel. 603056153

W razie dodatkowych pytań dzwoń 603 056153, 18 4438793 lub napisz do nas: biuro@grema.plMałopolskie Bony Rozwojowe  https://mbon.pl
dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw
dofinansowanie 80% na szkolenia w GREMA


 

Kto może otrzymać wsparcie?

Uczestnikiem projektu (grupą docelową wsparcia) mogą być wyłącznie małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki: 

 • Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego - co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. informacja o posiadaniu
  siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
 1. mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 2. małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 3. średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

 

DARMOWE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH
DO 30 ROKU ŻYCIA 


Bon szkoleniowy - co tojest?

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 4000 zł, mogą zostać sfinansowane następujące koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:do 150 zł  w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • od 150 zł 200 zł  w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin

  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
   
 • do 550 zł  w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
 • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł ? w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
 

DOTACJE DLA FIRM -KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie szkoleń zawodowych pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Dofinansowanie szkoleń uzależnione jest od ilości osób jakie zatrudnia firma:

 - firmy zatrudniające do 10 osób - dofinansowanie 100%
 -firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników - dofinansowanie 80%


Górny próg dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 
Skontaktuj się z nami doradzimy w pozyskaniu bonu szkoleniowego lub środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tel. 603 056153 lub biuro@grema.pl

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie