mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Możliwość samodzielnego tankowania samochodów gazem LPG

18.05.2014 13:02
Dostajemy wiele pytań dotyczących obowiązku szkolenia i uzyskiwania uprawnień na samodzielne tankowanie samochodów zasilanych gazem LPG. Według nowego Rozporządzenia Ministra Gospodarki klient może samodzielnie zatankować  swój samochód gazem jeśli stacja tankowania LPG jest  do tej czynności dostosowana. W innym przypadku zatankować samochód może tylko personel stacji z odpowiednimi uprawnieniami. Aby rozwiać wszystkiePaństwa wątpliwości  poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. sierpnia 2013r  opisujące minimalne wymagania jakie muszą spełniać samoobsługowe stacje LPG
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 127 dodaje się § 127a w brzmieniu:

§ 127a.
Na samodzielnych stacjach gazu płynnego oraz stacjach paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybucji
gazu płynnego, dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk przeznaczonych do samodzielnego tankowania
gazem płynnym pojazdów samochodowych.”;

2) w § 130 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Stanowiska przeznaczone do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach
paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego wyposaża się w oznaczenia o przeznaczeniu danego
stanowiska do tego celu oraz czytelne instrukcje obsługi samodzielnego tankowania gazu płynnego w postaci piktogramów
i tekstu.”;
3) po § 131 dodaje się § 131a i § 131b w brzmieniu:

§ 131a.
1. Na stanowiskach do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego:
1) odmierzacze gazu płynnego wyposaża się w wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu
samoodcinającego zabezpieczającego przed awaryjnym wypływem gazu płynnego;
2) konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) uniemożliwia:
a) otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistolecie), w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia
jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych,
b) wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy wlewowej (pistoletu)
od pojazdów samochodowych, w ilości przekraczającej 1 cm3.

2. Stanowiska do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych wyposaża się w system
alarmowy, wytwarzający sygnał dźwiękowy, umożliwiający użytkownikowi poinformowanie personelu stacji o zaistnieniu
sytuacji alarmowej.

3. Personel stacji paliw płynnych oraz samodzielnych stacji gazu płynnego powinien mieć możliwość stałej obserwacji
stanowisk do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych.

§ 131b.
1. Pomiędzy rurociągami technologicznymi zasilającymi odmierzacze gazu płynnego a tymi odmierzaczami,
na stanowiskach do samodzielnego tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacjach paliw płynnych
oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego, powinny być zainstalowane automatycznie działające zawory odcinające
przepływ gazu.
2. Zawory odcinające, o których mowa w ust. 1, powinny być ściśle powiązane z pracą odmierzaczy gazu płynnego
w taki sposób, żeby w przypadku, gdy odmierzacze gazu płynnego zostają:
1) włączone – zawory odcinające otwierały się;
2) wyłączone – zawory odcinające zamykały się.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie